Windykacja roszczeń

 

Jeżeli dłużnik nie zapłaci w terminie wymagalnej wierzytelności, wierzyciel w pierwszej kolejności będzie sam dochodził zaspokojenia swoich roszczeń przez wysłanie dłużnikowi.wezwania do zaplaty (Zahlungsaufforderung). Takie wezwanie jest z reguły konieczne, aby dłużnik został postawiony w zwłokę dłużnika (Schuldnerverzug). Zwłoka dłużnika jest natomiast konieczna, aby wierzyciel mógł uzyskać zapłancone honorarium adwokackie jako szkodę kausalnie wynikającą ze zwłoki dłużnika. Zatem przed zleceniem wyindykacji roszczeń adwokatowi najpierw należy wysłać wezwanie do dłużnika, które zawiera

* kompletne dane wierzyciela

* kompletne dane dłużnika

* podstawę prawną (Rechtsgrund), z której wynika roszczenie – tutaj najlepiej dołączyć kopię dokumentacji roszczenia i do niej odesłać jako załączników (przykładowo: umowa budowlana, potwierdzenie odbioru prac i faktura)

* wysokość roszczenia głównego (Hauptforderung) oraz ewentualnych roszczeń ubocznych (Nebenforderung)

* nowy termin płatności, który powinien wynosić co najmniej dwa tygodnie od otrzymania wezwania

* zagrożenie przekazania sprawy adwokatowi w razie nie zapłacienia w wyznaczonym terminie oraz zwrócenie uwagi na to, że wierzyciel będzie dochodził również rekompensaty kosztów związanych z przekazaniem sprawy adwokatowi

 

Jeżeli wierzyciel chce skorzystać z praw, które przysługują mu w związku ze zwłoką dłużnika, to musi udowodnić dostarczenie wezwania dłużnikowi. Wysłanie wezwania listem poleconym nie jest idealnym sposobem, ponieważ ostatecznie jest to tylko dowód, że został wysłany jakiś list a nie konkretnie to wezwanie, na które powołuje się wierzyciel, ewentualnie tylko pusta koperta. Wysłanie wezwania w formie zwykłego emaila też nie jest idealne, ponieważ wierzyciel nie ma dowodu, że email został dostarczony do skrzynki odbiorczej, chyba że dłużnik odpisze na emaila, co w przypadku dłużnika, który unika swoich wierzycieli, rzadko się zdaża. Najlepszym sposobem wysłania wezwania jest faks z protokołem dostarczenia faksu. Protokół powinien zawierać informacje, pod jaki numer faksu ile stron, w którym czasie zostało dostarczonych oraz kopię dostarczonych stron. Faksy komputerowe z reguły wystawiają automatycznie taki protokół w formie pliku pdf.

 

Aby postawić w zwłoce dłużnika wystarczy jedno wezwanie do zapłaty i bezowocne minięcie wyznaczonego terminu. Kto wysyła więcej niż jedno wezwanie do zapłaty dłużnikowi każdorazowo grożąc, że w razie braku zapłaty przekaże sprawę adwokatowi, nie traktuje ani siebie ani dłużnika poważnie tym samym dając dłużnikowi do zrozumienia, że oprócz następnych wezwań nie musi się niczego obawiać i spokojnie może czekać na przedawnienie wierzytelności. Samo wezwanie nie hamuje biegu przedawnienia (Verjährungshemmung). Ogólny termin przedawnienia roszczeń (Regelmäßige Verjährungsfrist) wynosi obecnie już tylko trzy lata.

 

Konsekencją zwłoki dłużnika jest oprócz obowiązku rekompenstaty za koszty dochodzenia też zapłacenie odsetek za zwłokę (Verszugszinsen), które obecnie wynoszą 5 punktów procentowych powyżej podstawowej stawki EBC dla konsumentów oraz 9 punktów procentowych powyżej stawki podstawowej EBC dla długów z czynności prawnych bez udziału konsumentów

 

Jeżeli wierzyciel zdecyduje się zlecić dalsze dochodzenie roszczenia adwokatowi, to postępowanie w razie upornego dłużnika dzieli się na trzy lub cztery – jeżeli wierzyciel zdecyduje się na sądowe postępowanie upominawcze - części.

 

* Postępowanie pozasądowe (Außergerichtliches Verfahren)

 

* Sądowe postępowanie upominawcze (Mahnverfahren) przed sądem upominawczym (Mahngericht)

 

* Sądowe postępowanie sporne (streitiges Gerichtsverfahren)

 

* Postępowanie egzekucyjne (Zwangsvollstreckung)

Joomla templates by a4joomla