Rejestr handlowy

 

Rejestr handlowy (Handelsregister) jest publicznym wykazem zawierającym informacje o kupcach (Kaufmann). Rejestry handlowe są prowadzone przez sądy rejestracyjne (Registergericht), które są oddziałem niektórych sądów rejonowych (Amtsgericht) i – inaczej niż księgi wieczyste (Grundbuch) - są publicznie dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Informacje z rejestrów handlowych są dostępne do wglądu w siedzibie danego sądu rejestracyjnego lub w elektronicznym rejestrze na wspólnej stronie internetowej wszystkich niemieckich sądów rejestracyjnych. Za wgląd do rejstru fizycznego w siedzibie sądu nie są pobierane opłaty, natomiast dostęp do większości informacji w rejestrze elektronicznym jest płatny. Bezpłatne informacje online są ograniczone do firmy, siedziby, adresu, przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, formy prawnej, kapitału zakładowego spółek kapitałowych, zarządu, prokury, sądu rejestracyjnego, numeru rejestrowego oraz daty wpisu.

 

* Kupiec

 

Podział

 

Rejestr handlowy dzieli się na dwa oddziały (Abteilung) A oraz B. W rejestrze A pod numerami HRA są rejestrowane przedsiębiorstwa jednoosobowe, spółki osobowe i stowarzyszenia gospodarcze a w rejestrze B pod numerami HRB spółki kapitałowe.

 

Wyciąg z rejestru handlowego

 

W rejestrze handlowym można znaleźć dwa rodzaje wyciągów (Handelsregisterauszug) dotyczących danego przedsiębiorstwa:

- aktualny wyciąg z rejestru handlowego – skrót AD - zawiera tylko aktualne informacje o danym przedsiębiorstwie

- chronologiczny wyciąg z rejestru handlowego – skrót CD – zawiera też dawne i nieaktualne dane z przeszłości

 

Istnieje też możliwość uzyskania historycznego wyciągu – skrót HD - który zawiera informacje, które zostały wpisane do rejestru przed stworzeniem elektronicznego rejestru. W praktyce ten rodzaj wyciągu ale już nie odgrywa dużej roli.

 

Jeżeli wyciąg z niemieckiego rejestru handlowego ma być użyty w polskim obrocie prawnym, to z reguły sam wyciąg nie będzie wystarczający i trzeba wystąpić do odpowiedniego sądu o apostillę. Jeżeli wyciąg ma być użyty w kraju, który nie jest stroną konwencji haskiej o apostilli, to z reguły będzie konieczne legalizacja (Legalisation) wyciągu.

 

Inne dokumenty

 

Oprócz wyciągów w rejestrze handlowym można uzyskać też inne dokumenty:

- statut spółek kapitałowych

- listę wspólników spółek (Gesellschafterliste) spółki z o.o.

- listę członków rad nadzorczych (Liste der Aufsichtsratsmitglieder) spółki akcyjnej

- umowy koncernowe (Organschaft, Ergebnisabführungsvertrag)

- sprawozdania roczne (Jahresabschluss) i bilanse (Bilanz) niektórych spółek

- informacje o postępowaniu upadłościowym (Insolvenzverfahren)

- informacje o przekształceniach (Umwandlung)

 

Informacje o postępowaniu upadłościowym pojawiają się w rejestrze handlowym dość późno. Takich informacji należy szukać na stronie publikacji upadłościowych (Insolvenzbekanntmachungen).

 

Kancelaria pomaga przy uzyskaniu wyciągów, apostille oraz innych dokumentów z rejestru handlowego i z publikacji upadłościowych.

 

Wpis do rejestru

 

Do rejestru wpisuje się założenie nowego przedsiębiorstwa (Neueintragung), zmiany w przedsiębiorstwie (Veränderung) oraz skreślenie (Löschung) przedsiębiorstwa z rejestru. Od 2007 wszystkie wpisy następują już tylko w uwierzytelnionej formie elektronicznej (öffentlicht beglaubigte elektronische Form). Do tego z reguły jest konieczna pomoc notariusza.

 

Niektóre wpisy do rejestru handlowego mają charakter konstytutywny (konstitutiv) a niektóre charakter deklaracyjny (dekalratorisch). Wpis konstytutywny zmienia stosunek prawny. Wpis deklaracyjny nie zmienia stosunku prawnego tylko o nim informuje.

 

Większość wpisów jest obowiązkowa (eintragungspflichtig), niektóre wpisy są dobrowolne (eintragungsfähig) a niektóre stosunki prawne nie można wpisać (nicht eintragungsfähig) do rejestru handlowego. Obowiązek rejestracji w rejestrze handlowym ma przykładowo każda spółka handlowa (Handelsgesellschaft) i każdy faktyczny kupiec (Istkaufmann), a więc prawie każdy przedsiębiorca, którego jednoosobowa działalność (Gewerbe) jest taka duża, że wymaga prowadzenia podwójnej księgowości (doppelte Buchführung). Rejestracja faktycznych kupców jest deklaracyjna, ponieważ oni są też bez wpisu już kupcami. Za brak wniosku o wpis sąd rejestrowy może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia (Zwangsgeld) do EUR 5.000. Rejestracja jest dobrowolna dla przedsiębiorców, których jednoosobowa działalność nie wymaga podwójnej księgowości. Taka rejestracja jest też konstytutywna, ponieważ dopiero przez wpis mały przedsiębiorca staje się kupcem z wyboru (Kannkaufmann). Przykładem dla wpisów, które nie można dokonać, to rejestracja wolnych zawodów. Adwokaci, radcy podatkowi, lekarze, architekci i inne wolne zawody nie mogą rejestrować ich kancelarii, gabinetu lub biura w rejestrze handlowym, chyba że w ramach działalności założą spółkę kapitałową.

 

Kancelaria pomaga przy przygotowaniu wpisów do rejestru handlowego.

 

Zaufanie obrotu prawnego w informacje rejestrowe

 

Mimo że nie istnieje dobra wiara w informacje zawarte w rejestrze handlowym, to prawodawca przypisuje im podobne skutki prawne w ramach pozytywnej (positive Publizität) i negatywnej jawności (negative Publizität). Dotyczy ona tylko wpisów obowiązkowych.

 

Pozytywna jawność oznacza, że obrót prawny może wyjść z założenia, że wpisy obowiązkowe odpowiadają prawdzie. Też wpisujący może się powołać na wpis po 15 dniach od jego publikacji. Jeżeli przykładowo kupiec odwołał prokurę to po 15 dniach od publikacji tego wpisu nikt nie może zawrzeć umowy z byłym prokurentem w imieniu kupca powołując się na dawnej udzieloną prokurę.

 

Negatywna jawność oznacza, że obrót prawny może wyjść z założenia, że wpisy obowiązkowe nie zarejestrowane w rejestrze nie istnieją. Jeżeli przykładowo kupiec odwołał prokurę i nie dokonał wpisu, to nie może się powołać na odwołanie prokury, jeżeli były prokurent dalej w jego imieniu zawiera umowy.

 

Jeżeli kontrahent z innych źródeł wie, że wpis jest nieaktualny lub że jeszcze nie został dokonany, to nie może się powołać na wpis lub jego brak w rejestrze handlowym.

 

Odwołanie

 

Jeżeli sąd odmówi wpisu do rejestru, to można się od tej decyzji z reguły odwołać w ciągu miesiąca w formie Beschwerde.

 

Kancelaria pomaga przy złożeniu odwołania.

Joomla templates by a4joomla