Prokura

 

Prokura (Prokura) jest specjalnym rodzajem szerokiego pełnomocnictwa dla pracobiorcy kupca (Kaufmann), który jako prokurent (Prokurist) jest wpisywany do rejestru handlowego (Handelsregister). Zakres prokury jest regulowany w niemieckim kodeksie handlowym (Handelsgesetzbuch) i nie może być ograniczony w stosunku do osób trzecich.

 

Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania prawie wszystkich czynności pozasądowych i sądowych związanych z prowadzeniem handlowej działalności gospodarczej (Handelsgewerbe) kupca. Prokurent nie może natomiast zbyć lub obciążyć przedsiębiorstwa, nieruchomości lub prawa równego nieruchomości (grundstücksgleiches Recht), zmienić formę prawną przedsiębiorstwa lub przedmiot działalności, przyjąć nowego wspólnika, ogłosić upadłość, udzielić prokury, podpisać bilans lub rozliczenie podatkowe, złożyć przysięgę oraz zgłosić wpis do rejestru handlowego. Prokurent nie może zawierać umów w imieniu kupca z samym sobą lub inną osobą, którą reprezentuje, (Insichgeschäft), chyba że zakaz ten został uchylony i uchylenie zakazu wpisane jest do rejestru handlowego. Prokrua jest dalej idąca niż pełnomocnictwo handlowe (Handlungsvollmacht), które nie jest wpisywane do rejestru handlowego.

 

Prokura może być samodzielna (Einzelprokura) lub łączna (Gesamtprokura). Przy samodzielnej prokurze prokurent może działać sam, przy łącznej prokurze prokurent może działać tylko wspólnie razem z inną osobą, przykładowo innym prokurentem. Prokura może też być jako prokura oddziałowa (Filialprokura) ograniczona do spraw jednego oddziału przedsiębiorstwa lub jako generalna (Generalprokura) mieć zastosowanie dla całego przedsiębiorstwa.

 

Umowa, którą zawiera prokurent z osobą trzecią w imieniu kupca, jest dla kupca wiążąca nawet wtedy, jeżeli kupiec w stosunku do prokurenta ograniczył prokurę. W takim przypadku ale prokurent odpowiada za wyrządzoną szkodę wobec kupca. Umowa nie jest ale wiążąca dla kupca, jeżeli prokurent i trzecia osoba działają umyślnie na szkodę kupca (Kollusion) lub osoba trzecia zna ograniczenie (Evidenz).

 

Prokura wygasa (Erlöschen) przez przejęcie przedsiębiorstwa przez osobę trzecią, upadłość, zakończenie działalności, odwołanie, wypowiedzenie umowy o pracę prokurenta lub utratę do czynności prawnych przez prokurenta. Prokura wobec osób trzecich jest ale tak długo ważna, jak długo nie została skreślona (Löschen) z rejestru handlowego. Zatem w interesie kupca jest, aby jak najszybciej dokonać wpisu skreślenia prokury.

 

Prokurent podpisuje się z reguły z dodatkiem ppa. (z łaciny per procura autoritate – z mocy prokury).

 

Kancelaria pomaga przy udzielaniu, odwołaniu oraz rejestracji prokury w rejestrze handlowym oraz w prowadzeniu sporów pozasądowych i sądowych związanych z udzieleniem lub powołaniem się na prokurę.

Joomla templates by a4joomla