Firma

 

Firma (Firma) w rozumieniu niemieckiego prawa handlowego to nazwa kupca, pod którą prowadzi handlową działalność gospodarczą (Handelsgewerbe). Podmioty, które nie są kupcami, przykładowo mali niezarejestrowani przedsiębiorcy lub spółki cywilne, nie mogą mieć lub używać firmy.

 

* kupiec

* rejestr handlowy

 

Zasady firmowania

 

Niemieckie prawo handlowe zna siedem zasad firmowania (Firmengrundsätze):

* dodatek firmowy (Firmenzusatz) – częścią firmy musi być dodatek – też w formie skrótu – który informuje o formie prawnej kupca, przykładowo e.K., GmbH. Przedsiębiorstwa, które są w likwidacji lub upadłości, muszą odpowiednio dołączyć dodatek i.L. oraz i.In.

* jasność firmowa (Firmenklarheit) – firma musi funkcjonować jako nazwa w literkach łacskich i nie może być zbyt ogólna

* prawda firmowa (Firmenwahrheit) – firma nie może być myląca co do wielkości i rodzaju działalności

* wyłączność firmowa (Firmenausschließlichkeit) – firma nie może być taka sama lub podobna do już wcześniej zarejestrowanej firmy w danej gminie

* trwałość firmowa (Firmenbeständigkeit) – firmę można zachować po zmianie właściciela lub zmianie nazwiska właściciela, nie można ale sprzedać samej firmy bez działalności gospodarczej kupca. Przejmujący przedsiębiorstwo może za zgodą dodychczasowego właściciela przejąć firmę. Również spadkobiercy mogą prowadzić przedsiębiorstwo po śmierci pierwotnego właściciela pod dotychczasową firmą.

* jawność firmowa (Firmenöffentlichkeit) – firma musi być wpisana do rejestru handlowego (Handelsregiister) i być używana w obrocie prawnym w listach, emailach etc.

* jedność firmowa (Firmeneinheit) – dla jednej działalności gospodarczej kupiec może używać tylko jednej firmy

 

Rodzaje firm

 

Jako firmę kupiec może wybrać:

* firmę osobową (Personenfirma) – składającą się z imienia i nazwiska kupca

* firmę fantazyjną (Phantasiefirma) – składającą się z wymyślonej nazwy

* firmę rzeczową (Sachfirma) – składającą się z opisu działalności gospodarczej

* firmę mieszaną (Mischfirma) – składającą się z kombinacji firm osobowych, fantazyjnych lub rzeczowych

 

Kancelaria pomaga przy wyborze firmy i sprawdzaniu w odpowiednich instytucjach, czy będą zastrzeżenia do wybranej firmy przy jej rejestracji.

 

Ochrona firmy

 

Już przy rejestracji w rejestrze handlowym sąd rejestracyjny (Registergericht) sprawdza, czy wybrana firma jest dopuszczalna. Też po rejestracji firmy sąd rejestracyjny może wezwać kupca do zaniechania używania firmy i jej skreślenia z rejestru (Firmenmissbrauchsverfahren). W tym celu może na kupca też nałożyć grzywnę (Ordnungsgeld).

 

Każda osoba, który jest zdania, że używana firma narusza jego prawa, może wezwać kupca do zaniechania używania firmy i jej skreślenia w rejestrze handlowym, ewentualnie też żądać odszkodowania na podstawie innych norm prawa handlowego. Jeżeli sprawę nie da się załatwić pozasądowo, to osoba naruszona w swoich prawach może złożyć pozew przeciwko kupcowi.

 

Kancelaria pomaga w prowadzeniu sporów pozasądowych i sądowych z sądami rejestracyjnymi oraz innymi kupcami o firmę.

Joomla templates by a4joomla